این جزوه دست نویس می باشد و مطالب قید شده در آن در حین اجرای یک سازه آموزشی (مدرسه) به صورت تجربی و آکادمیک می باشد و مطالب سعی شده بر اساس اجرا پیش برود امید وارم مطالب این جزوه برای علاقه مندان در اجرا و دوستداران این حرفه مورد توجه قرارگیرد  . موفق باشید ...